Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
- بخشنامه re valid شرکت هواپیمایی آتا 1395/04/09
351 بخشنامه 16-6-351 IR TK New routs and fares 01JUL16-30JUN17 شرکت هواپیمایی ایران ایر 1395/04/09
352 بخشنامه 16-6-352 IR KK renewed SPA from 01JUL16 until furt شرکت هواپیمایی ایران ایر 1395/04/09
109 بخشنامه 109- IST incident شرکت هواپیمایی ترکیش 1395/04/09
- بخشنامه GHA cutover effective July 13th شرکت هواپیمایی قطر 1395/04/09

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg